സലഫികളുടെ വിശ്വാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

സലഫികളുടെ വിശ്വാസകാര്യങ്ങള്‍ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ഇമാം സ്വാബൂനി രചിച്ച പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം