തറാവീഹ് നമസ്കാരവും അതിന്‍റെ റക്അത്തുകളും

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും നബി(സ്വ) പതിനൊന്ന് റക്’അത്തായിരുന്നു നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ആയിഷ(റ) ല്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം