ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രഭാതം

വിേശഷണം

ആസന്നമായ ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശോഭന ഭാവിയും മറ്റെല്ലാ മതങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലായി അതിനുണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന സ്ഥാനവും മഹത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം