താടിവെക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

തീടിവെക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് അല്ലാഹുവും അവന്‍റെ റസൂലും കല്‍പ്പിച്ചതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം