ജൂതന്‍മാര്‍

പ്രഭാഷകൻ : യസ്മീന്‍ ജിനാന്‍

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ജൂതന്‍:മാരോടുള്ള അല്ലാഹുവിന്‍റെ കോപവുമ്മുസ്ലീംകള്‍ അവരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം