ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍

വിേശഷണം

അനുഗ്രഹീത രാവായ ലൈലത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രത്യേകതയും അവ വ്യക്തമാക്കുന്ന നബിവചനങ്ങളുടെ വിവരണവും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം