അഖീദത്തു ത്വഹാവിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അബൂ ജഅഫര്‍ അഹ്’മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സലാമത്തുല്‍ അസദി അത്വഹാവുയാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം