നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്തതകളും മഹത്വവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം