നന്‍മയിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് നിര്‍ബന്ധമായതും സുന്നത്തായതുമായ സല്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അധികരിപ്പിച്ച് ദൈവപ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാന്‍ ഉണര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം