ദൈവഭക്തി-ഇഹപര സൗഭാഗ്യം

വിേശഷണം

ദൈവഭക്തി-ഇഹപര സൗഭാഗ്യം:- തക്’വയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളും അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം