ഇഛകള്‍

പ്രഭാഷകൻ : ഹാര്‍മീന്‍ സോലീതസ്

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

എല്ലാവിധ പാപങ്ങളുടെയും കാരണമായ ഇഛ്കളുടെ കുഴപ്പങ്ങളും അവയില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം