സാദുല്‍ മ’ആദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം.

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുന്ന പ്രവാചക ചര്യകള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസ് നല്‍കിയ അനുബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം