ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടെയും വിധികള്‍

വിേശഷണം

ദൈവ മാര്‍ഗ്ഗത്തിലുള്ള ധര്‍മ്മ സമരമായി പ്രവാചകന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ച ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉം’റയുടെയും വിധികള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം