പ്രതിഫലമാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

പ്രതിഫലമാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മര്യാദകള്‍:- മതം,ശരീരം,ബുദ്ധി,ധനം,പരമ്പര തുടങ്ങിയ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഇസ്ലാം നിര്‍ബന്ധമാക്കി.പരസ്പര സഹായവുംഗുണകാംക്ഷയും അത് ഉപദേശിച്ചു.നന്‍’മ കല്‍’പിക്കലും തിന്‍’മ വിരോധിക്കലും ഇസ്ലാമില്‍ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.പരലോകത്ത് വെച്ച് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള ചില മര്യാദകളാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം