ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നും സച്ചരിതരായ പൂര്‍വ്വീകരുടെ ഉദ്ധരിണികളില്‍ നിന്നും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്‍റെയും നന്‍മ കല്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‍റെയും തിന്‍മ വിരോധിക്കുന്നതിന്‍റെയും പ്രധാന്യം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം