അല്ലാഹുവുന്‍റെ കാര്യത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വെറുപ്പും

പ്രഭാഷകൻ : അമീര്‍ ദമീര്‍

പരിശോധന:

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവുന്‍റെ കാര്യത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വെറുപ്പും:-വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാഷണം വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം