നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

ഇന്ന് മനുഷ്യന്‍ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമസ്കാരത്തിനോടുള്ള അവഗണന .പ്രസ്ത്യ്ത വിഷയത്തിന്‍റെ അപകടങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം