മനസ്സില്‍ ഖുര്‍ആനിന്‍റെ സ്ഥാനം

വിേശഷണം

മുസ്ലിമിന്‍റെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും വിശൂദ്ധ ഖുര്‍’ആനിനുള്ള സ്ഥാനവും അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ അപകടവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം