വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിയില്‍ വിശ്വാസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്‍ ആപത്തില്‍ പതറാതിരിക്കുന്നതാണ്.കാരണം നന്‍’മയും തിന്‍’മയും അവന്‍റെ അടുക്കല്‍ നിന്നാണെന്ന് അവന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം