മസീഹു ദജ്ജാലിന്‍റെ കുഴപ്പം

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമുദായത്തിന് അന്ത്യനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണമായ പ്രസ്തുത വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം