ആരാധനകളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥതയുടെ പ്രാധാന്യം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ആരാധനകളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥതയുടെ പ്രാധാന്യം:- പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വീകാര്യമായിരിക്കാന്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥത പ്രധാന നിബന്ധനയാണ്.അവ കൂടാതെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിഷ്ഫലമാകും. ആരാധനകളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥതയുടെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം