ഇസ്ലാമിലെ മത്രീബന്ധം സ്ഥാപിക്കല്‍

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ആളുകളുമായി മൈത്രീബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും ശിര്‍ക്കിന്‍റെ ആളികളെ അതിലൊ നിന്നും ഒഴിവാക്കലും മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമാണ്.ഇബ്”റാഹീം നബി മുതല്‍ ഉള്ളവരുടെ കാല്‍പ്പടുകള്‍ മുസ്ലീംകള്‍ ഇതില്‍ പിന്തുടരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം