സുന്നനു നസാഈ(നസാഇയുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം)

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഹദീസിലെ ആറ് സ്വഹീഹു ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം. ധാരളം അദ്ധ്യായങ്ങളും കര്‍മ്മ ശാസ്ത്ര വിധികള്‍ സൂക്ഷമമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം