നന്‍’മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും

വിേശഷണം

ന്ന്’മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍’മ വിരോധിക്കലും ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയ കാര്യമാണ്.പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ചില വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം