സുന്നനു ദാരിമി(ദാരിമിയുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം)

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സുന്നനു ദാരിമി:- ഇമാം ഹാഫിള് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാരിമി രചിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം മുസ്ലീംകള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം