പാപങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും പാപങ്ങളും തിന്‍’മകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദു:സ്വാധീനങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം