നരകത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി

വിേശഷണം

വേദനാജനകമായ നരകശിക്ഷയില്‍ നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളും അതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം