യുവത്വവും ധീരതയും

വിേശഷണം

പ്രവാചക അനുചരന്‍ മിസ്വ്’അബ് ഇബ്’നു ഉമൈറിന്‍റെ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതം സമഗ്രമായി വിവരിക്കുന്ന കേസറ്റ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം