പ്രവാചക സ്നേഹം

വിേശഷണം

ജീവിതത്തില്‍ പ്രവാചക സ്നേഹം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം