ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത ദിനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്ന സുലൈമാന്‍ ഹയാത്തിയുടെ പ്രസംഗം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം