ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും ഇബ്’റാഹീം നബിയുടെ ദൈവത്തിനോടുള്ള അനുസരണയുടെയും സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെ വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം