ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങളുടെ സീസണായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച അതിനായി പ്രവാചകന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രസ്തുത ദിനങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും അതില്‍ ചെയ്യുന്ന സല്‍കര്‍മ്മങ്ങളുടെ മഹത്വവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം