മയക്കുമരുന്നുകള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം