ആരാധന

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആരാധനകളാണ്.നമസ്കാരം,ദിക്’റുകള്‍,ഭക്തി,ഈമാന്‍ മുതലായവ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം