മത കാര്യങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

പ്രഭാഷകൻ : അനസ് യോലാര്‍ജീയ

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിനെ നിസ്സരമാക്കുകയോ അതില്ര് ഒരു അക്ഷരത്തെയെങ്കിലും കളവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരും വ്യക്തമായ ഇസ്ലാമിക വിധികളെ നിഷേധിക്കുന്നവരും കാഫിറുകളാകുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം