അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കുള്ള നന്ദി

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും അല്ലാഹുവിന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായ നന്ദി അര്‍പ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം