കുടു:ബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇണകള്‍ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട കടമകളും അവകാശങ്ങളും സന്താന പരിപാലനത്തിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വീട്ടില്‍ ശരിയായ വിശ്വാസം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും സമാധാനം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം