നോമ്പുകാരന്‍റെ നടപടികള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരന്‍റെ നടപടികള്‍:- നോമ്പുകാരന്‍ പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ബന്ധ കാര്യങ്ങളും സുന്നത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം