വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ശൈഖ് അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ സുദൈസിയുടെ അമ്മ ജുസ്’അ് പാരായണവും

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ശൈഖ് അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ സുദൈസിയുടെ അമ്മ ജുസ്’അ് പാരായണവും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം