നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

ശൈഖ് അല്‍ബാനിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും നബി(സ്വ.അ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം