പാപങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ മഹാപാപങ്ങളും മറ്റു ചെറിയ പാപങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.അവ ചെയ്താലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം