ജിബ്’രീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീ‍സിന്‍റെ വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ജിബ്’രീല്‍ (അ സ്വ) നബി(സ‌യുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഈമാനിനെ കുറിച്ചും ഇഹ്’സാനിനെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിന്‍റെ വിശദമായ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം