അഖീദത്തുല്‍ വാസിത്വിയ്യയുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യ രചിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട അതിന്‍റെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള വിവരണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം