പ്രാര്‍ത്ഥന-ശ്രേഷ്ഠതയും വിധികളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം