സ്വഹാബികള്‍-ഖുര്‍’ആനിലും സുന്നത്തിലും

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും പ്രവാചകന്‍റെ അനുചരന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ മഹനീയമായ സ്ഥാനവും അവരുടെ മഹത്വവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം