പലിശ

വിേശഷണം

പലിശയുടെ ഇസ്ലാമിക വിധികളും അതിന്‍റെ ഉപദ്രവും സമൂഹത്തിലും വ്യക്തിയിലും അതുണ്ടാക്കുന്ന ദു:സ്വാധീനവും വിവരിക്കുന്ന പ്രസംഗം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം