ഉമ്മുസല്‍മ(റ)വിന്‍റെ ജീവിതം

വിേശഷണം

വിശ്വാസികളുടെ മാതാവായ പ്രവാചക പത്നി ഉമ്മു സല്‍മ(റ)വിന്‍റെ ത്യാഗനിര്‍ഭരമായ ജീവചരിത്രം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം