പരലോകം

പ്രഭാഷകൻ : അഹ്’മദ് അബുല്‍ഖാസിം

പരിശോധന: എന്‍. തമകീനി

പ്രസാധകർ:

www.munber.org

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നശ്വരമായ പരലോകത്തെ കുറിച്ചും അനശ്വരമായ പരലോക ജീവിതത്തെകുറിച്ചും അവിടെ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും അതിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം