മാരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

വിശ്വാസത്തെ പിഴവിലാക്കുന്നമ്പിശാചിന് വശംവദരായിത്തീരുന്ന മാരത്തെ കുറിച്ചും അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം