ശരണം തേടല്‍

വിേശഷണം

ശരണം തേടാനുള്ള ലളിതമായ വാക്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കര്‍മ്മപരവും വിശ്വാസപരവുമായ വിധികളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം